คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

ธีรพงษ์ เอี่ยมสะอาด