สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก หมู่ที่ 10

สมหวัง โสภา