ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียม ประจำปี พ.ศ. 2562

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีบำรุงท้องที่

     กำหนดยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง 2564 ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

     อกสารประกอบการยื่นประเมินภาษี

     1.สำเนาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน ประเภท นส.3, นส.3 ก ,โฉนดที่ดิน ,สปก

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     3.สำเนาทะเบียนบ้าน

     4.ใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท. 11) ปี 2561 หรือสำเนาใบเเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่

     กำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่

     ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ชำระภาษีภายในเดือนมกราคม-เมษายน ของทุกปี หรือภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับแจ้งประเมินภาษี

     ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     กำหนดยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

     เอกสารประกอบการยื่นประเมินภาษี

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน

     กำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     ให้ผู้มีหน้าทีเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

     ภาษีป้าย

     กำหนดยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ป.1) ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษีภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี

     เอกสารประกอบการยื่นประเมินภาษี

     1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

     2. สำเนาทะเบียนบ้าน

     3. รูปถ่ายป้ายที่ยื่นแสดงภาษี

     กำหนดการชำระภาษีป้าย

     ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน

     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

     กำหนดยื่นคำร้องขออนุญาต และขอต่อใบอนุญาต ภายใน 60 วัน ก่อนหมดอายุ

     ติดต่อสอบถามได้ที่กองคลัง: โทร.081-9433202, 032-793241 ต่อ 12

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241