การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกได้จัดตั้งศุนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นศูนย์บริการร่วมในการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนในตำบลเขากระปุก ซึ่งมีหน้าที่ ดังนี้

1.รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

2.ให้คำปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

3.ให้บริการข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ถูกต้องรวดเร็วแก่ประชาชน

4.ให้บริการแก่ประชาชนแบบเบ็จเสร็จ (One Stop service) ณ ศูนย์ดำรงธรรมในระดับท้องถิ่น

5.ให้บริการรับเรื่องจากประชาชน เพื่อส่งต่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ

6.การปฏิบัติงานภายในศูนย์ดำรงธรรมระดับท้องถิ่น ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับจังหวัดกรณีมีปัญหาสำคัญที่ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการในจังหวัด ให้ใช้วิธีการเดียวกับการติดต่อสื่อสารภายในจังหวัด

7.ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหรือกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย

การดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 3 ด้าน คือ

1.เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/เรื่องอื่น ๆ

2.สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

3.ร้องเรียนจากสาธารณภัย

กรณีที่ประชาชนประสพปัญหาและต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการคำปรึกษาหรือทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ สามารถติดต่อได้ ณ จุดบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก หรือช่องทางรับเรื่องร้องเรียน http://www.khaokrapook.go.th/helping/

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241