โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

                                                            ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

                                              ในวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 ฌองค์การบริหารส่วนตพบลเขากระปุก

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241