จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
44
เมื่อวาน
420
เดือนนี้
5,831
เดือนก่อน
10,967
ปีนี้
38,582
ปีก่อน
0การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้จัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ....... และข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....... เพื่อปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ ในการตรวจสอบ ควบคุมหรือกำกับดูแลหรือแก้ไขสิ่งที่จะมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาออกข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ในเรื่องดังกล่าว จึงขอเชิญท่านผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็น ในการนำไปใช้ประเมินและปรับปรุงร่างข้อบัญญัติ ต่อไป

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241