จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
469
เมื่อวาน
1,654
เดือนนี้
12,317
เดือนก่อน
15,934
ปีนี้
76,384
ปีก่อน
108,344คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กอง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

ที่   ๑๓๐/๒๕๖๕

เรื่อง  แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

...............................................

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ วรรคท้าย ประกอบมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  มติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ข้อ ๔  

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุกจึงยกเลิกคำสั่งที่ ๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และให้แต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. นางสาวรวีวรรณ สีเหลือง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ (๓๘-๓-๐๑-๓๑๐๒-๐๐๑) สังกัดสำนักปลัด เป็นผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

๒. นางสาวิตรี    เนียมศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ (๓๘-๓-๐๔-๓๒๐๔-๐๐๑) สังกัดกองคลัง       เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

๓. นายพละ ช้างนะ นายช่างโยธาชำนาญงาน (๓๘-๓-๐๕-๔๗๐๑-๐๐๑) สังกัดกองช่าง                 เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

๔. น.ส.ชดาพร แซ่โต๋ว นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ (๓๘-๓-๐๘-๓๘๐๓-๐๐๑) สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  เป็นต้นไป

สั่ง   ณ  วันที่    ๒๕  เมษายน  พ.ศ.๒๕๖๕

    

          ธีรพล พันธ์ประดิษฐ์

 (นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization