ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 ตุลาคม 2561 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 ตุลาคม 2560 ่รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560...
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 20 ตุลาคม 2559 ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 20 ตุลาคม 2559 ประชาสัมพันธ์งบรายรับรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241