ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และเพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241