ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

          ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑)

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241