ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

                    ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี   พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจารณาการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๒ และ  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒) ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี    พ..๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสภาฯ แนบท้ายประกาศนี้ 

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241