ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

                   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่  ๑๒  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และเพื่อพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ..๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

                   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑

                   จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241