ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

             ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันจันทร์ ที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ญัตติวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ และพิจารณาการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากลัดหลวง

           จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241