ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

                      ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่  ๓๐  เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๔๕๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑    สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

                      สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ในวันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

                       จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241