ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

                   ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจารณาการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากลัดหลวง พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑   สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖/

                   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241