ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี    พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจารณาการเพิ่มพื้นที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ากลัดหลวง เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ พิจารณาญัตติที่ ๒ ขั้นแปรญัตติ พิจารณาญัตติที่ ๒ ขั้นลงมติ พิจารณาขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๑ และพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภา อบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขากระปุก ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑

                   สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

                    จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241