จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
222
เมื่อวาน
341
เดือนนี้
11,746
เดือนก่อน
9,738
ปีนี้
11,746
ปีก่อน
108,344ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562

วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ.2562 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจาณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ค้างพิจารณา พิจารณาญัตติที่ 2 ขั้นแปรญัตติ พิจารณาญัตติที่ 3 ขั้นลงมติ พิจารณากันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization