จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
269
เมื่อวาน
211
เดือนนี้
211
เดือนก่อน
8,551
ปีนี้
98,817
ปีก่อน
75,728ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ.2564 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7)  พ.ศ.2562 มาตรา 53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 1 ข้อ 11 จึงกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี  พ.ศ.2564 จำนวน 4 สมัย ดังนี้

สมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2564

สมัยสามัญสมัยที่ 2        เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30  พฤษภาคม 2564    มีกำหนด 15 วัน

สมัยสามัญสมัยที่ 3        เริ่มตั้งแต่วันที่   9 – 23  สิงหาคม 2564       มีกำหนด 15 วัน

สมัยสามัญสมัยที่ 4        เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 30  ธันวาคม  2564      มีกำหนด 15 วัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization