จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
501
เมื่อวาน
1,654
เดือนนี้
12,317
เดือนก่อน
15,934
ปีนี้
76,384
ปีก่อน
108,344ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก  ได้มีมติกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ.2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 มาตรา 53 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 หมวดที่ 1 ข้อ 11 จึงกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ดังนี้

สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565

สมัยประชุมสภาสามัญสมัยแรก  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  มีกำหนด 15 วัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization