จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
525
เมื่อวาน
1,654
เดือนนี้
12,317
เดือนก่อน
15,934
ปีนี้
76,384
ปีก่อน
108,344ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ญัตติวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ญัตติวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ..2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization