ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ฯ

24 สิงหาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลเขากระปุก ได้ประชุมพิจารณาและมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565  เรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งเป็น 3 ระดับการศึกษา จำนวน 30 ราย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จึงขออนุมัติปิดประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือรักเรียน ตามโครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนนักเรยีนตำบลเขากระปุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รายละเอียดตามประกาศ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!