จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
516
เมื่อวาน
1,654
เดือนนี้
12,317
เดือนก่อน
15,934
ปีนี้
76,384
ปีก่อน
108,344แผนพัฒนาสามปี

Displaying 1-5 of 5 results.
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)
ส่วนที่ 1.doc
ส่วนที่ 2.doc
ส่วนที่ 3.doc
ส่วนที่ 4.doc
ส่วนที่ 5.1 โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 1.docx
ส่วนที่ 5.1 โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 2.docx
ส่วนที่ 5.1 โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 3.docx
ส่วนที่ 5.1 โครงสร้างพื้นฐาน แนวทางที่ 4.docx
ส่วนที่ 5.2 การศึกษา และพัฒนาคุุณภาพชีวิต แนวทางที่ 1.doc
ส่วนที่ 5.2 การศึกษา และพัฒนาคุุณภาพชีวิต แนวทางที่ 2.doc
ส่วนที่ 5.2 การศึกษา และพัฒนาคุุณภาพชีวิต แนวทางที่ 3.doc
ส่วนที่ 5.2 การศึกษา และพัฒนาคุุณภาพชีวิต แนวทางที่ 4.doc
ส่วนที่ 5.3 ระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 1.doc
ส่วนที่ 5.3 ระเบียบชุมชน สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย แนวทางที่ 2.doc
ส่วนที่ 5.4 การวางแผน การลงทุน การท่องเที่ยว แนวทางที่ 1.doc
ส่วนที่ 5.4 การวางแผน การลงทุน การท่องเที่ยว แนวทางที่ 2.doc
ส่วนที่ 5.5 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.doc
ส่วนที่ 5.6 ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น.doc
ส่วนที่ 5.7 การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน.doc
ส่วนที่ 5.8 บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 58.docx
ส่วนที่ 5.8 บัญชีประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.docx
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา.xlsx
ปก.doc
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization