จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
62
เมื่อวาน
144
เดือนนี้
13,876
เดือนก่อน
21,145
ปีนี้
99,088
ปีก่อน
108,344โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 9 ตำบล เขากระปุก อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

 

รายละเอียดโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอก   อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย และการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบล      เขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตาม              พระราชประสงค์หนองพลับ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.2/25502 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549)

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย และนอกพื้นที่เขตชลประทาน มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรเพิ่มขึ้น สำหรับราษฎรจำนวน 1,790 ครัวเรือน 6,710 คน มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 72,000 ไร่
  2. เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่พื้นที่จำนวน  4,500 ไร่ ในฤดูฝน และจำนวน 2,000 ไร่ ในฤดูแล้ง
  3. ช่วยบรรเทาอุทกภัย ลดความเสียหายให้แก่พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 50,000 ไร่

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization