โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย

สถานที่ตั้ง

หมู่ที่ 9 ตำบล เขากระปุก อำเภอ ท่ายาง จังหวัด เพชรบุรี

 

รายละเอียดโครงการ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอก   อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย และการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กในส่วนของพื้นที่นอกเขตชลประทาน ซึ่งอยู่ใกล้เคียงไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้มีหนังสือขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ขอพระราชทานการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย บ้านโป่งเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบล      เขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตาม              พระราชประสงค์หนองพลับ เพื่อช่วยเหลือราษฎรซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร (หนังสือสำนักราชเลขาธิการ ที่ รล 0005.2/25502 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549)

ประโยชน์ของโครงการ

  1. ชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นชลประทานของอ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย และนอกพื้นที่เขตชลประทาน มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรเพิ่มขึ้น สำหรับราษฎรจำนวน 1,790 ครัวเรือน 6,710 คน มีพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้นประมาณ 72,000 ไร่
  2. เป็นแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรให้แก่พื้นที่จำนวน  4,500 ไร่ ในฤดูฝน และจำนวน 2,000 ไร่ ในฤดูแล้ง
  3. ช่วยบรรเทาอุทกภัย ลดความเสียหายให้แก่พื้นที่ทำการเกษตร จำนวน 50,000 ไร่

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241