แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 21 results.
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563
ไม่มีข้อมูล!!
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2563-ธันวาคม2563)
รายงานสรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562-กันยายน2563)
แบบรายงานสรุปผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒