จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
96
เมื่อวาน
144
เดือนนี้
13,876
เดือนก่อน
21,145
ปีนี้
99,088
ปีก่อน
108,344


ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักงานปลัด

     รับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติราชการประจำในองค์การบริหารส่วนตำบล  กำหนดแนวทางและ

แผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล  และลำดับความสำคัญของแผนปฏิบัติ-

ราชการประจำปีของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบายของ  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รวมทั้งกำกับเร่งรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

เขากระปุก  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในองค์การบริหาร-

ส่วนตำบลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำชับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล  

ให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติงานราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล

งานธุรการ  สารบรรณ  การจัดทำแผนพัฒนาตำบล  การจัดทำร่างข้อบัญญัติ  การจัดทำทะเบียน

สมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมการ  ให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงาน

ส่วนตำบลและลูกจ้าง  การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทั้งหมด  การดำเนินการเกี่ยวกับ

การอนุญาตต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  และที่ได้รับมอบหมาย

กองคลัง

     หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  การจัดทำบัญชี  และทะเบียนรับ – จ่ายเงินทุกประเภท

งานการจ่าย  การรับการนำส่งเงินและเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญฎีกาเกี่ยวกับ

เงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ  บำนาญอื่นๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

ฐานะการเงิน  การจัดสรรเงินต่างๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินทั้งรายได้และ

รายจ่ายต่างๆ  การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  งบการเงิน ณ  วันสิ้นปี

งบประมาณ  งานเกี่ยวกับพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภทต่าง ๆ

การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและนำส่ง  รายงานเงินคงเหลือ-

ประจำวัน  การรับและการจ่ายขาดเงินสะสม  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์

จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน  ตรวจสอบงานของจังหวัดและ  สตง.  การเร่งรัดใบสำคัญและ

เงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้

การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
 

กองช่าง

     หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินรายได้

ของ อบต.  งานบำรุง  ซ่อมแซมและจัดทำทะเบียนแบบก่อสร้างแก่ อบต.  และหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง  งานควบคุมอาคาร  การควบคุมดูแลซ่อมแซมวัสดุ  งานกิจการประปาของ อบต.

การสำรวจออกแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร  ตามระเบียบกฎหมายงาน

แผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงาน

ด้านวิศวกรเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล

การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา

การเบิกจ่าย อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น  กิจกรรมทางศาสนา  งานทางการศึกษา  การแนะแนว  การวัดผล

การประเมิน  การวางแผนการศึกษา  ส่งเสริมการวิจัย  การวางโครงการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูล

สถิติทางการศึกษา  เพื่อนำไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางปฏิบัติ

ในการจัดการศึกษา  การเผยแพร่การศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย


องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization