ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

                  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก จะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ.๒๕๖๑ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แก้ไข ครั้งที่ ๒ เสนอแผนพัฒนาพื้นที่และชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๓) และพิจารณาพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโรง การเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241