จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
278
เมื่อวาน
211
เดือนนี้
211
เดือนก่อน
8,551
ปีนี้
98,817
ปีก่อน
75,728ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2563 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  พ.ศ.2563  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก เพื่อรายงานสถานะการเงินและการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ,รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปี พ.ศ.2563 ,รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี พ.ศ.2563  ,พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกและกำจัดมูลฝอย พ.ศ............. ,พิจารณาการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ,พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)(เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3)  ,พิจารณารับมอบโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจุ่มใต้น้ำในพื้นที่หาน้ำยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) และพิจารณาขอความเห็นชอบประกอบในการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขต   พื้นที่ป่า เพื่อดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี พ..2564 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์2564

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76310
เบอร์โทรศัพท์ 032-793240 , 032-793241 เเฟกซ์ 032-793241
Khao Kra Pook Subdistrict Administrative Organization